Aktuálne informácie

9. 7. 2024

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok 2024/2024

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok šk. roka 2023/2024

 

27. 3. 2024

Informácia o zápise do 1. ročníka na šk. rok 2024/2025

obr
 

8. 2. 2024

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok 2023/2024

obr
 

27. 3. 2023

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

obr 

3. 9. 2022

Informácie k začiatku šk. roka 2022/2023

Informácie k začiatku šk. roka 2022/2023

 

Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 je v pondelok 5.9.2022. Žiaci prídu do školy v čase od 7:30 do 8:00 hod.,  spoločne sa zúčastnia na sv. omši o  8:30 hod. v miestnom kostole. Potom bude pokračovať program v škole do 11:00 hod. Žiaci si prinesú prezuvky.

Po skončení pôjdu žiaci na vlak: Krivá o 10:37, Sedliacka Dubová a Horná Lehota o 11:22.

V pondelok sa bude zisťovať záujem o obedy v školskej jedálni a záujem o školský klub detí. Obedy budú od utorka 6.9.2022.

V prvý školský deň rodič/zákonný zástupca predkladá  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" elektronicky cez EduPage prihlásením sa do rodičovského konta /Žiadosti/Vyhlásenia/, alebo si ho môžete vytlačiť, vyplniť a podpísané rodičom/zákonným zástupcom prinieť triednym pani učiteľkám.

 

Viac:  https://zsdlha.edupage.org/news/#560

 

 


 

30. 6. 2022

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok 2021/2022

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok šk. roka 2021/2022

 

22. 4. 2022

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2022/2023

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2022/2023

 

31. 1. 2022

Výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok

Výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrokpdf

 

22. 12. 2021

Vianoce 2021 

29. 4. 2021

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2021/2022pdf

 

12. 4. 2021

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022

Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110 v súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 224/2011 Z. z. o základnej škole

 oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka

na školský rok 2021/2022 sa uskutoční

vo štvrtok 15. apríla 2021 od 1400 do 1700 hod.

a v piatok 16. apríla 2021 od 900 do 1200 hod.

v budove ZŠ v Dlhej nad Oravou bez osobnej prítomnosti detí.

 K zápisu je potrebné priniesť:

- vypísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ podpísanú obidvomi rodičmi,   

- vyplnenú a vytlačenú elektronickú prihlášku do ZŠ podpísanú obidvomi

   rodičmi,   

- rodný list dieťaťa,

- 10 € na učebné pomôcky (zbierky, zošity, výkresy, ...).

Tlačivá: Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ, Elektronická prihláška do ZŠ, Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky nájdete na stránke https://zsdlha.edupage.org/

Ak sa v určenom termíne nemôžete zúčastniť zápisu, vypísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ a vyplnenú a vytlačenú elektronickú prihlášku podpísanú obidvomi rodičmi  nám môžete zaslať poštou do 20.4.2021 na adresu školy.

Pri vstupe do budovy školy musíte spĺňať podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie Covid 19, ktorý nie je starší ako 7 dní.

Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie epidemiologických opatrení.

INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka

Do 1. ročníka škola zapíše dieťa, ktoré v čase do 31. augusta 2021 /vrátane/ dovŕši 6 rokov. Dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť (primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť).
V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť rodiča/zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky  musí byť odporučenie  všeobecného lekára pre deti a dorast alebo príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (psychológa).

V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničírodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. V tejto škole bude žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.


 

4. 2. 2021

Obnovenie prezenčnej výučby na 1. stupni ZŠ

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa od pondelka 8.2.2021 obnovuje prezenčná forma výučby /v škole/ žiakov 1. – 4. ročníka. V prevádzke bude aj materská škola a školský klub detí. Žiaci 5. - 9. ročníka naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní /doma/.

Podmienkou obnovenia prezenčnej výučby je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti a pretestovanie všetkých zamestnancov školy na ochorenie COVID-19. 

Bezplatné testovanie antigénovými testami pre zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy bude v kultúrnom dome v Dlhej nad Oravou dňa 7.2.2021 (nedeľa) od 8:00 - 20:00 (prestávky: 11:00 -12:00, 16:40-17:30).

V prípade záujmu o testovanie v Dlhej nad Oravou Vás prosíme o registráciu v rezervačnom systéme bookio: https://services.bookio.com/testovanie-dlha-nad-oravou-kulturny-dom/widget

Na pretestovanie môžete využiť aj iné odberové miesto.

V pondelok pri nástupe žiakov do školy zákonní zástupcovia a zamestnanci predložia Čestné vyhlásenie, ktoré Vám zverejníme.


 

22. 1. 2021

Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní

Od pondelka 25. 1. 2021 budú všetky ročníky základnej školy pokračovať v dištančnej výučbe (doma) na základe vyjadrenia ministra školstva SR. 

O zmenách v spôsobe výučby Vás budeme informovať.

Zatvorená bude aj materská škola a školský klub detí.


 

14. 1. 2021

Dištančné vzdelávanie pokračuje

Od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021 budú všetky ročníky základnej školy pokračovať v dištančnej výučbe (doma).

O podmienkach a spôsobe výučby od 25.1.2021 Vás budeme informovať.

Zatvorená bude aj materská škola a školský klub detí.

 

Viac na webe minedu.sk po kliknutí tu


 

5. 1. 2021

Organizácia vyučovania od 11. 1. 2021

Od 11. 1. – 15.1. 2021 sa budú všetky ročníky základnej školy vyučovať dištančne. Zatvorená bude aj materská škola a školský klub detí.

O podmienkach a spôsobe výučby od 18.1.2021 Vás budeme informovať.

Viac na webe minedu.sk po kliknutí tu


 

1. 11. 2020

Prerušenie prevádzky školy

Riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom školy oznamuje, že od 2.11.2020 do 9.11.2020 (vrátane) nebude Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110 v prevádzke z dôvodu sprísnených protiepidemických opatrení. V prevádzke nebudú ani školské zariadenia: materská škola, školský klub detí, školská jedáleň.

Žiaci 1. aj 2. stupňa ZŠ sa budú v dňoch 3.11.2020 - 5.11.2020 vzdelávať dištančne.

V ostatné pracovné dni sú školské prázdniny. Predpokladaný nástup žiakov 1. stupňa do školy je 10.11.2020. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.


 

25. 10. 2020

Organizácia vyučovania od 26.10.2020 - 1. a 2. stupeň

1. stupeň

1. Žiaci 1. - 4. ročníka pokračujú v prezenčnej forme vyučovania v škole podľa aktuálneho rozvrhu. Účasť na prezenčnom vyučovaní v škole je povinná len pre zdravé deti a deti bez karantény v rodine.

2. Pri vstupe do školy sa bude vykonávať ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk).

3. Počas pobytu v škole platia protiepidemické opatrenia (nosenie rúšok, dodržiavanie
odstupov, dezinfekcia rúk, časté vetranie, dezinfekcia spoločných priestorov a povrchov, zákaz vstupu rodičov a cudzích osôb ...).

4. O zmenách zdravotného stavu dieťaťa je potrebné ihneď informovať triednu pani učiteľku.

2. stupeň

1. Žiaci 5. - 9. ročníka prechádzajú od 26.10. 2020 na dištančné vyučovanie.

2. Dištačné vyučovanie bude prebiehať podľa aktuálneho rozvrhu hodín.

3. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa na dištančnom vyučovaní a plniť zadané úlohy. Spôsob a termíny odovzdávania vyriešených zadaní a úloh sa dozvedia od vyučujúceho daného predmetu.

4. Dištančné vyučovanie bude prebiehať prednostne prostredníctvom aplikácie EDUPAGE, aplikácií TEAMS, ZOOM.

5. Prípadné problémy s pripojením na internet alebo s technikou nahláste svojej triednej pani učiteľke.

6. O zmenách zdravotného stavu dieťaťa je potrebné ihneď informovať triednu pani učiteľku.


 

25. 10. 2020

Organizácia vyučovania od 26.10.2020 - Školský klub detí, Školská jedáleň a Školské prázdniny

Školský klub detí

1. Bude fungovať v nezmenenom režime pre 1. – 2. ročník.

2. Aktualizujte časy odchodov detí zo ŠKD domov, lebo vstup rodičov a cudzích osôb do 

    priestorov školy je zakázaný.

 

Školská jedáleň 

1. Školská jedáleň je pre žiakov 1. - 4. ročníka v prevádzke.

2. Pri neúčastí žiakov 1. - 4. ročníka na vyučovaní v škole je nutné odhlásiť ich zo stravy.

3. Žiaci 2. stupňa budú od 26.10. 2020 odhlásení zo stravy automaticky.

 

Školské prázdniny:

Jesenné prázdniny I.: 30. 10. 2020 a 2.11.2020 (piatok, pondelok)

Jesenné prázdniny II.: 6.11. a 9. 11. 2020 (piatok, pondelok)

 

 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SRpdf


 

7. 7. 2020

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok 2019/2020

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok šk. roka 2019/2020pdf

 

20. 4. 2020

Zápis detí do MŠ

Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110

v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008/ Z. z. o materskej škole sa uskutoční

ZÁPIS DETÍ do MŠ

na školský rok 2020/2021 v dňoch

21.5.2020 od 1600 – 1700 a 22.5.2020 od 9 00 – 1000 hod.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodičov/zákonných zástupcov podpísanej obidvoma rodičmi/zákonnými zástupcami a elektronickej prihlášky. Žiadosť a elektronická prihláška je zverejnená na www.msdlha.edupage.org.

Žiadosť je potrebné odovzdať v určenom termíne zástupkyni pre MŠ alebo poslať poštou na adresu školy, elektronickú prihlášku vyplniť online.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast sa k zápisu nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa rodičia/zákonní zástupcovia nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt (najdlhšie na 3 mesiace).

Ak ide odieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak do času vydávania rozhodnutia rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt (najdlhšie 3 mesiace).


 

30. 3. 2020

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Rozhodnutiepdf

 

26. 3. 2020

Zápis do 1. ročníka

Oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

vo štvrtok 16. apríla 2020 od 1600 do 1700 hod.

a v piatok 17. apríla 2020  od   800 do   900 hod.

v budove ZŠ  bez osobnej prítomnosti detí.

 K zápisu je potrebné priniesť:

- vypísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ podpísanú obidvomi rodičmi,   

- vyplnenú a vytlačenú elektronickú prihlášku do ZŠ podpísanú obidvomi rodičmi,   

- rodný list dieťaťa,

- 15 € na učebné pomôcky (zbierky, zošity, výkresy, ...).

Tlačivá: Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ, Elektronická prihláška do ZŠ, Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky nájdete https://zsdlha.edupage.org/

Ak sa v určenom termíne nemôžete zúčastniť zápisu, vypísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ a vyplnenú a vytlačenú elektronickú prihlášku do ZŠ podpísanú obidvomi rodičmi  nám môžete zaslať poštou do 17.4.2020 na adresu školy.

INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka

Do 1. ročníka škola zapíše dieťa, ktoré v čase do 31. augusta 2020 dovŕši 6 rokov. Dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť (primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť). V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť rodiča/zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky  musí byť odporučenie  všeobecného alebo príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (psychológa).

V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničírodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. V tejto škole bude žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.


 

25. 3. 2020

ŠKOLY SÚ ZATVORENÉ DO ODVOLANIA

OPATRENIA MINISTERSVA ŠKOLSTVA

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a opatrení Ministerstva školstva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu

 • Školy a školské zariadenia ostávajú zatvorené do odvolania.
 • Ruší sa Testovanie 9 -  
 • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020, k  prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.
 • Zápis do základnej školy sa uskutoční v druhej polovici apríla od 15. do 30. apríla 2020, ale bez osobnej prítomnosti detí.  Presný termín zápisu zverejníme.
 • Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020. Presný termín podávania žiadostí zverejníme.
 • Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
 • Materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie nájdete na ucimenadialku.sk

Viac na https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/


 

13. 3. 2020

Usmernenie k vo veci prerušenia prevádzky školy

Usmernenie vo veci prerušenia prevádzky školy

riaditeľka Základnej školy s materskou školou Dlhá nad Oravou 110 na základe rozhodnutia hlavného hygienika a usmernenia ministerky školstva

od pondelka, 16. marca 2020, 

 ZATVÁRA ZŠ aj MŠ, minimálne do piatka 27. marca 2020.

Prosíme Vás,  aby ste dodržiavali pokyny krízového štábu a venovali čas aj učeniu podľa pridelených úloh učiteľmi. Počas dopoludnia sa deti majú správať ako žiaci školy a venovať sa individuálnemu vzdelávaniu v domácom prostredí podľa pokynov vyučujúcich. Všetkým žiakom budú pridelené pracovné listy, elektronické testy, elektronické pracovné materiály a žiaci majú k dispozícii aj vlastné učebnice. Vyučujúci budú so žiakmi komunikovať prostredníctvom správ cez EduPage od 16.3.2020. Povinnosťou žiakov je plniť zadané úlohy podľa pokynov vyučujúcich v určených termínoch. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Karanténa z dôvodu šírenia ochorenia  znamená, že všetci žiaci našej školy budú v domácej izolácii. Na základe nariadenia je zakázané deťom sa navzájom stretávať v bydliskách alebo mimo domu (parky, obchodné centrá, ihriská a pod...). 

Verím, že sa v tejto vážnej situácii budeme všetci správať zodpovedne.

                                                                   

                                                                           PaedDr. Gabriela Tomáňová, RŠ                                                                                                                         


 

12. 3. 2020

Informácie k testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ

Testovanie 9_2020 (základné informácie)pdf

 

12. 3. 2020

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Dlhej nad Oravou oznamuje, že 

od piatku 13.3.2020

sa prerušuje vyučovanie v základnej škole

 a prevádzka materskej školy

z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia vyvolaného COVID 19 (koronavírus).

 

Žiaci a deti ostávajú od zajtra doma. Žiadame rodičov a žiakov, aby ďalšie aktuálne  informácie sledovali na stránke zsdlha.edupage.org.

 

 

                                                       PaedDr. Gabriela Tomáňová

                                                                                 riaditeľka školy

 

 

 


 

11. 3. 2020

Usmernenia k šíreniu koronavírusu

Usmernenie č.1
Usmernenie č.2
Usmernenie č.3

 

30. 1. 2020

Výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok

Výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrokpdf

 

21. 1. 2020

Informácia o polročnom hodnotení a klasifikácii žiakov

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Dlhej nad Oravou 110 oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v zmysle §55 ods.10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov triedny učiteľ vydá žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka

Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu

a správania žiaka za prvý polrok.

 Tento výpis nie je verejnou listinou.

 Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu (§ 55 ods. 10 školského zákona). V prípade záujmu o vydanie polročného vysvedčenia doručte písomnú žiadosť triednemu učiteľovi do 29. 01. 2020.

Písomnú žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok školského roka 2019/2020 nájdete v záložke Tlačivá pre rodičov.

     

Poznámka:

            Podľa § 55 ods. 11 školského zákona sa v posledný vyučovací deň školského roka (30. júna 2020) vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.


 

18. 1. 2020

Výsledky volieb do Rady školy

 • Voľby člena do Rady školy za pedagogických zamestnancov ZŠ
 1. Glejteková Zuzana, Mgr. – 5 hlasov
 2. Oršuliaková Anna, Ing. – 6 hlasov
 3. Pavčová Jana, Ing. – 7 hlasov
 4. Vrábľová Elena, PaedDr. – 0 hlasov

Volilo 18 pedagogických zamestnancov – 100%.

Počet vydaných volebných lístkov: 18     Počet platných volebných lístkov: 18

Dátum a miesto konania volieb: 09. 01. 2020, zborovňa ZŠ

 

 • Voľby člena do Rady školy za nepedagogických zamestnancov školy
 1. Dulačková Jana – 0 hlasov
 2. Kajanová Dana – 1 hlas
 3. Mikušková Viera, Bc. – 9 hlasov

Volilo 10 nepedagogických zamestnancov – 100%.

Počet vydaných volebných lístkov: 10     Počet platných volebných lístkov: 10

Dátum a miesto konania volieb: 10. 01. 2020, učebňa ZŠ

 

 • Voľby člena do Rady školy za pedagogických zamestnancov MŠ
 1. Suľová Anna – 0 hlasov
 2. Ťapajnová Katarína – 4 hlasy

Volili 4 pedagogickí zamestnanci – 100%.

Počet vydaných volebných lístkov: 4     Počet platných volebných lístkov:4

Dátum a miesto konania volieb: 10. 01. 2020, zborovňa MŠ

 

 • Voľby člena do Rady školy za rodičov detí MŠ
 1. Bobák Patrik – 3 hlasy
 2. Kuklová Adriana – 5 hlasov
 3. Straka František - 2 hlasy
 4. Zaťková Antónia, Mgr. – 11 hlasov

Volilo 21 rodičov z 33  – 63,6 %.

Počet vydaných volebných lístkov: 21     Počet platných volebných lístkov: 21

Dátum a miesto konania volieb: 10. 01. 2020, učebňa MŠ

 

 • Voľby členov do Rady školy za rodičov žiakov ZŠ

Obec Dlhá nad Oravou                            Obec Krivá              

 1. Maslová Veronika - 21 hlasov        1. Džubek Jozef -       10   hlasov          
 2. Pavčová Rabianska Katarína - 6 hlasov   2. Kravský Jozef –    36  hlasov
 3. Suroviaková Marta, Mgr. - 32 hlasov 3. Rusnáková Alena – 14  hlasov

 

Obec Sedliacka Dubová

 1. Durdiaková Ľuboslava – 59 hlasov

Volilo 62 rodičov zo 118  – 52,5 %.

Počet vydaných volebných lístkov: 62     Počet platných volebných lístkov: 60

Počet neplatných volebných lístkov: 1     Počet neodovzdaných volebných lístkov: 1

Dátum a miesto konania volieb: 13. 01. 2020, hlavná chodba ZŠ

 


 

9. 1. 2020

VOĽBY člena do rady školy za rodičov žiakov základnej školy

Riaditeľka ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou 110  zvoláva rodičov žiakov základnej školy naVOĽBY člena do rady školy
za rodičov žiakov základnej školy.Voľby sa uskutočnia v pondelok 13. januára 2020 o 15:00 na hlavnej chodbe školy.
Prosíme Vás o Vašu účasť. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Inak riaditeľka školy vyhlási opakované voľby.


Po voľbách sa budú konať triedne ZRPŠ, kde sa môžete informovať o výchovno – vzdelávacích výsledkoch.


Rodičov žiakov 9. ročníka pozývame na stretnutie so zástupcami stredných škôl spojenú s prezentáciami učebných a študijných odborov.


PaedDr. Gabriela Tomáňová
riaditeľka školy
v. z. Mgr. Magdaléna Forgáčová


 

5. 1. 2020

Smernica o výške a úhrade príspevkov v školských zariadeniach

Smernica o výške a úhrade príspevkov v školských zariadeniachpdf

 

7. 12. 2019

Riaditeľské voľno

Základná škola s materskou školou 

Dlhá nad Oravou 110

 

 

O Z N A M

 

 

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou 110 oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

u d e ľ u j e

 

v piatok 13.12.2019

 

riaditeľské voľno.

 

 

 

 

 

 

                                                          PaedDr. Gabriela Tomáňová                                                                                                                        

                                                                            riaditeľka školy

 

 

V Dlhej nad Oravou 

6.12.2019


 

30. 10. 2019

Informácie o Testovaní 5 - 2019

Informácie o Testovaní 5 - 2019pdf

 

22. 9. 2019

Plenárne zasadnutie ZRPŠ

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na plenárne zasadnutie ZRPŠ, ktoré sa uskutoční 25. septembra 2019, t.j. v stredu o 15 00 hod. na hlavnej chodbe školy.
Po plenárnom zasadnutí sa uskutočnia triedne aktívy.
 

29. 8. 2019

Začiatok šk. roka 2019/2020

Základná škola s materskou školou v Dlhej nad Oravou oznamuje žiakom, že školský rok 2019/2020 sa začína v pondelok 2. septembra 2019. Žiaci sa stretnú v škole o 8:00 hod., potom sa o 8:30 hod. spoločne zúčastnia na svätej omši v miestnom kostole. Slávnostné otvorenie školského roka bude pokračovať v škole do 11:00 hod.
Je potrebné si priniesť prezuvky a dochádzajúci žiaci preukážky na vlak.
 

27. 6. 2019

Výchovno - vyučovacie výsledky za II. polrok 2018/2019

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok šk. roka 2018/2019pdf

 

25. 6. 2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/učiteľka slovenský jazyk a literatúra

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/učiteľka slovenský jazyk a literatúrapdf

 

18. 6. 2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - pomocná kuchárka/pomocný kuchár

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - pomocná kuchárka/pomocný kuchárpdf

 

27. 4. 2019

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠpdf

 

29. 3. 2019

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2019/2020

    Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110

 

v súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 224/2011 Z.z. o základnej škole

 

oznamuje rodičom budúcich prvákov, že

zápis detí do 1. ročníka

na školský rok 2019/2020

 

sa uskutoční vo štvrtok 11. apríla 2019

od 1330 hod. do 1630 hod. v budove ZŠ v Dlhej nad Oravou.

 

K zápisu je potrebné priniesť:

- žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ podpísanú obidvomi rodičmi    

  (žiadosť nájdete na www.zsdlha.sk / tlačivá pre rodičov)

- rodný list dieťaťa

- 15 € na učebné pomôcky (zbierky, zošity, výkresy, ...)

 

 

INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka

Do 1. ročníka škola zapíše dieťa, ktoré v čase do 31. augusta 2019 dovŕši 6 rokov. Dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť (primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť).
V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť rodiča/zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (psychológa).

V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. V tejto škole bude žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.

nájdete na www.zsdlha.sk

v záložke Tlačivá pre rodičov

 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

 


 

1. 3. 2019

Informácie k testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ

Základné informácie T9 - 2019pdf

 

16. 2. 2019

Prijímanie detí do MŠ

Prijímanie detí do MŠpdf

 

31. 1. 2019

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok 2018/2019

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok šk. roka 2018/2019pdf

 

22. 1. 2019

Informácia o polročnom hodnotení a klasifikácii žiakov

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Dlhej nad Oravou 110 oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v zmysle §55 ods.10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov triedny učiteľ vydá žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka

Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu

a správania žiaka za prvý polrok.

 Tento výpis nie je verejnou listinou.

 Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu (§ 55 ods. 10 školského zákona). V prípade záujmu o vydanie polročného vysvedčenia doručte písomnú žiadosť triednemu učiteľovi do 29. 01. 2019.

Písomnú žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok školského roka 2018/2019 nájdete v záložke Tlačivá pre rodičov.

     

Poznámka:

            Podľa § 55 ods. 11 školského zákona sa v posledný vyučovací deň školského roka (28. júna 2019) vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

 


 

8. 1. 2019

Triedne rodičovské združenie

Vážení rodičia!

Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 14. januára 2019, t.j. v pondelok v čase od 1430 – 1630 hod.

Triedne ZRPŠ pre rodičov žiakov 9. ročníka sa začne o 1500 hod. prezentáciou stredných škôl.


 

26. 10. 2018

Informácie o Testovaní 5 - 2018

Informácie o Testovaní 5 - 2018pdf

 

21. 9. 2018

Plenárne zasadnutie rodičovského združenia

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2018, t.j. vo štvrtok o 15 00 hod. na hlavnej chodbe školy.

Po plenárnom zasadnutí sa uskutočnia doplňujúce voľby do Rady školy a triedne aktívy.


 

31. 8. 2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - asistenta učiteľa

Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110, 027 55 prijme od nového školského roka 2018/2019 do pracovného pomeru asistenta učiteľa od 1.9.2018 - 31.8.2019.

Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť.

Požadované doklady (žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov) zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsdlha@centrum.sk  do 15. 08. 2018.

Telefonický kontakt: 0911936815, 0435894211.


 

30. 8. 2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľka MŠ

Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110, 027 55 prijme od nového školského roka 2018/2019 do pracovného pomeru učiteľku MŠ na obdobie od 1.9.2018 - 31.8.2019 na zastupovanie počas materskej/rodičovskej dovolenky.

Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť.

Požadované doklady (žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov) zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsdlha@centrum.sk  do 15. 08. 2018.

Telefonický kontakt: 0911936815, 0435894211.


 

27. 6. 2018

Výchovno - vyučovacie výsledky za II. polrok 2017/2018

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok šk. roka 2017/2018pdf

 

22. 6. 2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom miestepdf

 

9. 4. 2018

Testovanie PISA 2018

Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky. Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch.

Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila štúdie PISA v roku 2003, keď bola hlavnou sledovanou oblasťou matematická gramotnosť. V roku 2018 sú sledovanými oblasťami čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ. Testovanie na Slovensku bude prebiehať v elektronickej podobe.

Všetky získané informácie (výsledky) štúdie PISA sa analyzujú vzhľadom na okolnosti vzdelávania (zisťované dotazníkmi) a spracovávajú z pohľadu OECD.

Cieľom štúdie nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky.

Aj naša škola bola vybraná do hlavného merania PISA 2018. Zúčastnia sa ho žiaci 9. triedy narodení v roku 2002.

V hlavnom meraní PISA 2018, ktoré sa na našej škole uskutoční 16. apríla 2018 (náhradný termín je 25. apríla 2018)  sa na Slovensku zúčastní približne 400 základných a stredných škôl.

Všetky údaje zozbierané v štúdii PISA sú prísne dôverné. Nie je možné identifikovať žiaka alebo školu v žiadnej hodnotiacej správe vydanej v rámci štúdie. Napriek tomu, že výsledky jednotlivých žiakov ani škôl nie sú zverejnené (zverejnené sú všeobecné informácie a analýzy výkonov žiakov z pohľadu Slovenska) veríme, že sa našim žiakom bude dariť.


Viac informácií o testovaní nájdete tu

 

24. 3. 2018

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníkapdf

 

8. 3. 2018

Informácie k testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ

Informácie o testovaní deviatakov - r. 2018pdf

 

2. 3. 2018

Prijímanie detí do MŠ

Prijímanie detí do MŠ v školskom roku 2018/2019pdf

 

6. 2. 2018

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok 2017/2018

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok šk. roka 2017/2018pdf

 

25. 1. 2018

Informácia o polročnom hodnotení a klasifikácii žiakov

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Dlhej nad Oravou 110 oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v zmysle §55 ods.10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov triedny učiteľ vydá žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka

Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu

a správania žiaka za prvý polrok.

 

Tento výpis nie je verejnou listinou.

 Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu (§ 55 ods. 10 školského zákona). V prípade záujmu o vydanie polročného vysvedčenia doručte písomnú žiadosť triednemu učiteľovi do 29. 01. 2018.

Písomnú žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok školského roka 2017/2018 nájdete v záložke Tlačivá pre rodičov.

     

Poznámka:

            Podľa § 55 ods. 11 školského zákona sa v posledný vyučovací deň školského roka

(29. júna 2018) vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.


 

8. 1. 2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Základná  škola  s materskou školou Dlhá nad Oravou 110,

027 55 prijme od 1. februára 2018 do pracovného pomeru asistenta učiteľa na obdobie od 1.2.2018 - 31.8.2018 na polovičný pracovný úväzok. Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť.

Požadované doklady (žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o získanom vzdelaní a súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov) zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsdlha@centrum.sk  do 19. 01. 2018.

Telefonický kontakt: 0911936815, 0435894211.

 

 

 

                                                                                          Mgr. Magdaléna Forgáčová

                                                                                                  riaditeľka školy


 

8. 1. 2018

Triedne rodičovské združenie

Vážení rodičia!

Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11. januára 2018, t.j. vo štvrtok v čase od 1430 – 1630 hod.

Triedne ZRPŠ pre rodičov žiakov 9. ročníka sa začne o 1500 hod. prezentáciou stredných škôl.


 

7. 11. 2017

Informácie o Testovaní 5 - 2017

Informácie o Testovaní 5 - 2017pdf

 

16. 10. 2017

Získali sme titul Zelená škola

Titulom a vlajkou medzinárodného vzdelávacieho programu Zelená škola sa po dvoch rokoch intenzívnej práce môže pýšiť aj naša škola. Toto významné ocenenie získala 5. 10. 2017 na Slávnostnej certifikácii vo Zvolene za účasti organizátorov súťaže a prezidenta SR Andreja Kisku.
 

30. 9. 2017

Plenárne a triedne ZRPŠ

Pozývame rodičov a zákonných zástupcov žiakov na plenárne zasadnutie ZRPŠ, ktoré sa uskutoční dňa 5. 10. 2017 (štvrtok) o 15:00 hod. na hlavnej chodbe ZŠ. Po skončení sa uskutočnia triedne aktívy ZRPŠ.
 

1. 9. 2017

Začiatok školského roku 2017/2018

Školský rok 2017/2018 sa začína v pondelok 4. septembra 2017.
Program slávnostného otvorenia školského roka:
8 00 – 8 30 – stretnutie žiakov v škole
8 30 – 9 45 – sv. omša v kostole sv. Ladislava
9 45 – 11 00 – slávnostné otvorenie školského roka


 

10. 7. 2017

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok 2016/17

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok šk. roka 2016/2017pdf

 

9. 6. 2017

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110, 027 55 prijme od nového školského roka 2017/2018 do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre predprimárne vzdelávanie na obdobie od 1.9.2017-28.2.2018 a učiteľa/učiteľku ZŠ pre primárne vzdelávanie na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky.

Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť.

Požadované doklady (žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov) zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsdlha@centrum.sk do 16. 06. 2017.

Telefonický kontakt: 0911936815, 0435894211.


 

26. 4. 2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie zástupkyne riaditeľky pre MŠ v Dlhej nad Oravou

Tu nájdete dokument Výberové konanie na obsadenie funkcie zástupkyne riaditeľky pre MŠ v Dlhej nad Oravoupdf

 

11. 4. 2017

Zápis do 1. ročníka

Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110

v súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 224/2011 Z.z. o základnej škole

oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že

zápis detí do 1. ročníka

na školský rok 2017/2018

sa uskutoční v utorok 25. apríla 2017
od 13:30 hod. do 16:30 hod. v budove ZŠ s MŠ v Dlhej nad Oravou.

K zápisu je potrebné priniesť:

 • rodný list dieťaťa
 • 12 € na učebné pomôcky (súbor zošitov, zbierky k učebniciam, výkresy, ...)

Škola zapíše dieťa, ktoré v čase do 31. augusta 2017 dovŕši 6 rokov. Dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť (primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť).
V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť rodiča/zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (psychológa).

V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. Na nej bude žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ nájdete tu

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky nájdete tu


 

16. 3. 2017

Informácie k testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ

Informácie o testovaní deviatakov - r. 2017pdf

 

6. 2. 2017

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok 2016/2017

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok šk. roka 2016/2017pdf

 

25. 1. 2017

Informácia o polročnom hodnotení a klasifikácii žiakov

Informácia o polročnom hodnotení a klasifikácii žiakov 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Dlhej nad Oravou 110 oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v zmysle §55 ods.10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov triedny učiteľ vydá žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka

Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu

a správania žiaka za prvý polrok.

 

Tento výpis nie je verejnou listinou.

 Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu (§ 55 ods. 10 školského zákona). V prípade záujmu o vydanie polročného vysvedčenia doručte písomnú žiadosť triednemu učiteľovi do 27. 01. 2017.

Písomnú žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok školského roka 2016/2017 nájdete tu.

     

Poznámka:

            Podľa § 55 ods. 11 školského zákona sa v posledný vyučovací deň školského roka (30. júna 2017) vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

   


 

9. 1. 2017

Triedne rodičovské združenie

Vážení rodičia!

Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 12. januára 2017, t.j. vo štvrtok v čase od 14:00 – 16:00 hod.
O 16:00 hod. bude pre rodičov žiakov 9. ročníka prezentácia stredných škôl.
 

10. 11. 2016

Informácie o Testovaní 5 - 2016

Informácie o Testovaní 5 - 2016pdf

 

10. 10. 2016

Ponuka záujmových útvarov

Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2016/2017pdf

 

8. 10. 2016

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom miestepdf

 

23. 9. 2016

Plenárne zasadnutie rodičovského združenia

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2016, t.j. vo štvrtok o 15.00 hod. na hlavnej chodbe školy. Po plenárnom zasadnutí sa uskutočnia triedne aktívy.

 

29. 6. 2016

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok 2015/16

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok šk. roka 2015/2016pdf

 

27. 6. 2016

Oznámenie o forme preplácania cestovného žiakom

Na základe smernice MŠVVŠ SR č. 7/2015 - R, ktorá upravuje preplácanie dopravného žiakom školy, Vám oznamujeme že preplácanie cestovných nákladov žiakov za obdobie január až j&uac ute;n 2016 sa bude realizovať v mesiaci júl na účty zákonných zástupcov žiakov podľa predložených lístkov z autobusu, ktoré žiaci za mesiace január až jún 2016 predložia triednym učiteľom do 1. 7. 2016 nalepené na hárku papiera formátu A4, označené menom žiaka, bydliskom, triedou a s uvedením celkových mesačných nákladov.

Cestovné lístky predložené po tomto dátume nebudú akceptované.


 

15. 4. 2016

Jarná brigáda

Jarná brigáda - 23.4.2016pdf

 

5. 4. 2016

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Informácie o testovaní deviatakov - 6. apríl 2016pdf

 

23. 3. 2016

Zápis do 1. ročníka

Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110

v súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 224/2011 Z.z. o základnej škole

oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že

zápis detí do 1. ročníka

na školský rok 2016/2017

sa uskutoční vo štvrtok 7. apríla 2016
od 13:30 hod. do 16:00 hod. v budove ZŠ s MŠ v Dlhej nad Oravou.

K zápisu je potrebné priniesť:

 • rodný list dieťaťa
 • 10 € na učebné pomôcky (súbor zošitov, zbierky k učebniciam, výkresy, ...)

Škola zapíše dieťa, ktoré v čase do 31. augusta 2016 dovŕši 6 rokov. Dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť (primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť).
V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť rodiča/zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (psychológa). Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky nájdete tu.

V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. Na nej bude žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.


 

16. 2. 2016

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok 2015/2016

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok šk. roka 2015/2016pdf

 

21. 1. 2016

Informácia o polročnom hodnotení a klasifikácii žiakov

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Dlhej nad Oravou 110 oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v zmysle §55 ods.10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov triedny učiteľ vydá žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka

Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok

Tento výpis nie je verejnou listinou.

Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu (§ 55 ods. 10 školského zákona). V prípade záujmu o vydanie polročného vysvedčenia doručte písomnú žiadosť triednemu učiteľovi do 28. 01. 2016. Písomnú žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok školského roka 2015/2016 nájdete tu.

Poznámka:
Podľa § 55 ods. 11 školského zákona sa v posledný vyučovací deň školského roka (30. júna 2016) vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

 

21. 12. 2015

Riaditeľské voľno – 8. január 2016

Riaditeľka ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou 110 v zmysle §150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom tunajšej školy dňa 8. januára 2016 /piatok/ riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.


 

18. 11. 2015

Riaditeľské voľno – 19. november 2015

Učitelia ZŠ sa dňa 19.11.2015, t.j. vo štvrtok, rozhodli pripojiť k celoslovenskej iniciatíve učiteľov Deň zdravia – učiteľská kvapka krvi.

Cieľom akcie je využiť zákonné možnosti ako prejaviť svoj názor a poukázať na pretrvávajúce problémy a nedostatky súčasného  školstva. Na základe § 138 ods. 1) a 2) Zákonníka práce učitelia nahlásili zamestnávateľovi plánované lekárske prehliadky.

Keďže riaditeľstvo školy nemôže zabezpečiť riadny chod školy, riaditeľka školy vyhlasuje na tento deň riaditeľské voľno. V tento deň sa nevyučuje a žiaci zostávajú doma. Prosíme rodičov žiakov o vyjadrenie podpory učiteľom a všetkým zamestnancom školstva.

V mimoriadnych prípadoch, ak nebudete mať možnosť zabezpečiť si starostlivosť o svoje dieťa, bude v škole zabezpečený dozor v čase od 800 1200.

Prevádzka MŠ je v tento deň zabezpečená.


 

3. 11. 2015

Informácie o Testovaní 5 - 2015

Informácie o Testovaní 5 - 2015pdf

 

29. 6. 2015

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok šk. roka 2014/2015pdf

 

27. 5. 2015

Oznámenie o forme preplácania cestovného žiakom

Na základe smernice MŠVVŠ SR č. 7/2015 - R, ktorá upravuje preplácanie dopravného žiakom školy, Vám oznamujeme že preplácanie cestovných nákladov žiakov za obdobie január až jún 2015 sa bude realizovať v mesiaci júl na účty zákonných zástupcov žiakov podľa predložených lístkov z autobusu, ktoré žiaci za mesiace február, marec a apríl 2015 predložia triednym učiteľom do 5. 6. 2015 nalepené na hárku papiera formátu A4, označené menom žiaka, bydliskom, triedou a s uvedením celkových mesačných nákladov.

Cestovné lístky za mesiace máj a jún 2015 predložiť do konca mesiaca júna.
 

13. 4. 2015

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Informácie o testovaní deviatakov - 15. apríl 2015pdf

 

13. 2. 2015

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok 2014/2015

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok šk. roka 2014/2015pdf

 

30. 1. 2015

Informácia o zmenách v úhrade cestovných nákladov žiakov

Vec:  Informácia o zmenách v úhrade cestovných nákladov žiakov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so zavedením bezplatnej vlakovej dopravy pre žiakov škôl schválilo návrh smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 7/2015-R, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v znení  smernice č. 33/2012 a smernice č. 74/2012 s účinnosťou od 1. februára 2015.

Novelou smernice sa upravuje postup pri úhrade finančných prostriedkov na dopravné v prípade, ak žiak dochádza do školy z obce, v ktorej je zabezpečená doprava do školy a späť do miesta trvalého pobytu vlakom aj autobusom. Žiak bude predkladať  škole na preplatenie cestovné Iístky vydané autobusovým prepravcom.  Škola následne poskytne finančné prostriedky zákonnému zástupcovi žiaka.

Náklady na dopravu žiaka do školy a späť iným dopravným prostriedkom (napr. autom) sa uhradia zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý predloží potvrdenie ošetrujúceho lekára žiaka, že jeho zdravotný stav mu neumožňuje cestovať hromadnými dopravnými prostriedkami. Finančné prostriedky sa poskytnú zákonnému zástupcovi žiaka podľa počtu dní prítomnosti žiaka v škole a výšky denných nákladov na dopravné žiaka v autobusovej doprave so žiackou zľavou, prípadne inou zľavou po dobu trvania zdravotného stavu žiaka, ktorý nedovoľuje jeho prepravu do školy prostredníctvom hromadnej dopravy. Rovnako sa upravuje postup úhrady cestovných nákladov aj v prípade špeciálnych základných škôl internátnych.

Postup úhrady cestovných nákladov sa nemení, ak žiak dochádza do školy z obce, v ktorej je zabezpečená len autobusová doprava. Ak žiak dochádza do školy z obce, v ktorej je zabezpečená iba vlaková doprava a žiak má možnosť bezplatnej dopravy, nemá nárok na úhradu cestovných nákladov.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste o týchto zmenách informovali všetky školy vo Vašej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti, ktorých sa uvedené zmeny dotýkajú, a to do 31. januára 2015.

Navrhujeme, aby škola informovala (napr. prostredníctvom žiackej knižky) zákonných zástupcov žiakov o predkladaní cestovných dokladov na účely preplatenia nákladov na dopravu žiaka do školy a späť do miesta trvalého pobytu. Ide len o žiakov, ktorí dochádzajú do školy z obce, v ktorej je zabezpečená doprava do školy a späť do miesta trvalého pobytu žiaka vlakom aj autobusom

Podmienky na preplatenie nákladov na dopravné sa nezmenili, t. j. v obci nie je zriadená základná škola a táto obec má uzatvorený spoločný školský obvod so susednou obcou.


 

22. 1. 2015

Zápis do 1. ročníka

Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110

v súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 224/2011 Z.z. o základnej škole

oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že

zápis detí do 1. ročníka

na školský rok 2015/2016

sa uskutoční v stredu 4. februára 2015
od 13:30 hod. do 16:00 hod. v budove ZŠ s MŠ v Dlhej nad Oravou.

K zápisu je potrebné priniesť:

 • rodný list dieťaťa
 • 10 € na učebné pomôcky (súbor zošitov, zbierky k učebniciam, výkresy, ...)

Škola zapíše dieťa, ktoré v čase do 31. augusta 2015 dovŕši 6 rokov. Dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť (primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť).
V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť rodiča/zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (psychológa). Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky nájdete tu.

V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. Na nej bude žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.


 

19. 1. 2015

Informácia o polročnom hodnotení a klasifikácii žiakov

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Dlhej nad Oravou 110 oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v zmysle §55 ods.10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov triedny učiteľ vydá žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka.

Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.


Tento výpis nie je verejnou listinou.

Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu (§ 55 ods. 10 školského zákona). V prípade záujmu o vydanie polročného vysvedčenia doručte písomnú žiadosť triednemu učiteľovi do 29. 01. 2015. Písomnú žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok školského roka 2014/2015 nájdete tu.

Poznámka:
Podľa § 55 ods. 11 školského zákona sa v posledný vyučovací deň školského roka (30. júna 2015) vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

 

13. 1. 2015

Triedne schôdzky ZRPŠ

Dňa 15. 1. 2015 sa uskutočnia triedne schôdzky ZRPŠ 2. – 9. ročníka v čase od 15:00 do 16:30 hod. Na stretnutí s triednymi učiteľmi budete oboznámení s výchovno – vyučovacími výsledkami Vašich detí za I. polrok školského roka 2014/2015, prípadne môžete konzultovať iné výchovno – vzdelávacie javy aj s ostatnými vyučujúcimi.

Triedna schôdzka ZRPŠ 1. ročníka sa uskutoční v náhradnom termíne, ktorý Vám bude včas oznámený.
 

3. 11. 2014

Riaditeľské voľno

Riaditeľka ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou 110 oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľuje

v piatok 7.novembra 2014

riaditeľské voľno. 

21. 7. 2014

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok šk. roka 2013/2014pdf

 

28. 5. 2014

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy s materskou školu Dlhá nad Oravou 110 Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľuje

v stredu 4. júna 2014

riaditeľské voľno. 

26. 4. 2014

Triedne schôdzky ZRPŠ

Dňa 30. 4. 2014 sa uskutočnia triedne schôdzky ZRPŠ v čase od 1430 do 1630 hod. Na stretnutí s triednymi učiteľmi budete oboznámení s výchovno – vyučovacími výsledkami Vašich detí za III. štvrťrok, prípadne môžete konzultovať iné výchovno – vzdelávacie javy aj s ostatnými vyučujúcimi.
 

11. 2. 2014

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok
 

29. 1. 2014

Zápis do 1. ročníka

Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110

v súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 224/2011 Z.z. o základnej škole

oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že

zápis detí do 1. ročníka

na školský rok 2014/2015

sa uskutoční v utorok 6. februára 2014
od 13:30 hod. do 16:00 hod. v budove ZŠ v Dlhej nad Oravou.

K zápisu je potrebné priniesť:

 • rodný list dieťaťa
 • 10 € na učebné pomôcky (zbierka, zošity, výkresy, ...)

Škola zapíše dieťa, ktoré v čase do 31. augusta 2014 dovŕši 6 rokov. Dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť (primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť).
V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť rodiča/zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (psychológa). Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky nájdete tu.

 

19. 1. 2014

Informácia o polročnom hodnotení a klasifikácii žiakov

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Dlhej nad Oravou 110 oznamuje rodičov a zákonných zástupcov žiakov, že v zmysle §55 ods.10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov triedny učiteľ vydá žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka

Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

Tento výpis nie je verejnou listinou.

Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu (§ 55 ods. 10 školského zákona). V prípade záujmu o vydanie polročného vysvedčenia doručte písomnú žiadosť triednemu učiteľovi do 30. 01. 2014. Písomnú žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok školského roka 2013/2014 nájdete tu.

Poznámka:
Podľa § 55 ods. 11 školského zákona sa v posledný vyučovací deň školského roka (27. júna 2014) vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

 

27. 6. 2013

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok

Výchovno – vyučovacie výsledky za II. polrok šk. roka 2012/2013pdf

 

15. 2. 2013

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok šk. roka 2012/2013pdf

 

15. 2. 2013

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok

Výchovno – vyučovacie výsledky za I. polrok šk. roka 2012/2013pdf

 

30. 11. 2012

Deň otvorených dverí

Dňa 3. 12. 2012 sa v ZŠ uskutoční Deň otvorených dverí. Rodičia sa môžu zúčastniť na vyučovacích hodinách podľa rozvrhu a konzultácií s vyučujúcimi do 16:30 hod. O 14:30 sa uskutoční prednáška špeciálneho pedagóga pre rodičov na tému: Špecifiká psychického a vzdelávacieho vývinu dieťaťa s vývinovými poruchami učenia a správania sa, možnosti rodiny pri pomoci takémuto dieťaťu.

 

28. 11. 2012

Oznam

Na základe rozhodnutia štrajkového výboru OZ PŠ a V na Slovensku a zamestnancov školy oznamujeme rodičom, že od dňa 29.11.2012 ( t. j. štvrtok ) bude základná škola opäť v prevádzke.

Celozväzový štrajk, ktorý začal 26. 11. 2012 o 6,00 hod. sa prerušuje dňa 28. 11. 2012 o 18,00 hod. Dôvodom prerušenia celozväzového štrajku je, že predstavitelia vlády SR začali dňa 27. 11. 2012 rokovať so štrajkovým výborom o dôvodoch a cieľoch štrajku, najmä o skvalitnení vzdelávania a dofinancovaní školstva.

 

26. 11. 2012

Oznam

Oznamujeme rodičom, že od dňa 27.11.2012 ( t.j. utorok) bude v prevádzke materská škola. Deti materskej školy budú prihlásené aj na stravovanie v školskej jedálni. V prípade záujmu o odhlásenie dieťaťa materskej školy zo stravovania volajte do 7:00 hod. ráno na tel. číslo 0911 936 812.

Štrajk zamestnancov základnej školy naďalej pokračuje. Z tohto dôvodu sa na základnej škole nevyučuje až do odvolania.

 

23. 11. 2012

Štrajk

Oznamujeme rodičom žiakov a detí navštevujúcich našu školu, že v súvislosti s avizovaným štrajkom, ktorý by mal byť od 26.11.2012 do odvolania, bude vytvorený kontaktný bod v budove školy v čase od 8:00 do 14:00. V tomto bode bude počas štrajku zabezpečená nevyhnutná starostlivosť o deti a žiakov, ktorých rodičia nemajú možnosť postarať sa o svoje deti v čase trvania štrajku.

 

23. 11. 2012

Štrajk - oznam stravovanie

Oznamujeme rodičom, že deti materskej školy a žiaci základnej školy budú počas štrajku automaticky odhlásené z obedov. V prípade záujmu o stravovanie detí počas štrajku je potrebné sa nahlásiť u vedúcej školskej jedálne na tel. čísle: 0911936812, najneskôr do pondelka do 7:00 hod.

 

22. 11. 2012

Štrajk

Riaditeľka ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou 110 oznamuje, že v prípade

oficiálneho vyhlásenia štrajku dňa 26. novembra 2012

nebude v prevádzke škola, materská škola a školský klub detí až do odvolania. Žiadame rodičov, aby v dňoch štrajku intenzívne sledovali médiá a webovú stránku školy, kde sa dozvedia termín nástupu žiakov do školy.


 

12. 9. 2012

Rozvrh hodín

Rozvrhy hodín pre jednotlivé ročníky sú dostupné v sekcii: Rozvrh hodín

 

11. 9. 2012

Záujmové útvary

Záujmové útvary pre šk. rok 2012/2012 si možete pozrieť v sekcii Záujmové útvary.

 

10. 9. 2012

Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou 110 oznamuje, že dňa 13. septembra 2012 nebude v prevádzke škola a školské zariadenia (materská škola, školský klub detí a školská jedáleň) z dôvodu štrajku zamestnancov školy.

PaedDr. Gabriela Brunčáková

 

1. 9. 2012

Organizácia školského roka 2012/2013

Bližsie informácie o organizácii školského roka 2012/2013 sa dozviete v sekcii Oznamy->Organizácia šk. roka

 

24. 8. 2012

Začiatok šk. roka

Školský rok 2012/2013 sa začína v pondelok 3. septembra 2012 sv. omšou v miestnom kostole o 8.30hod.
Žiaci sa stretnú v budove školy o 8.00 hod. Je potrebné si priniesť prezuvky a peniaze na cestu.

 

24. 8. 2012

OZNAM PRE STRAVNÍKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Žiaci, ktorí majú záujem stravovať sa v školskej jedálni, sa v pondelok 3. septembra nahlásia triednym učiteľom.
Stravovanie detí v MŠ bude zabezpečené od 3. septembra 2012 a žiakov v ZŠ od 4. septembra 2012.
Rodičia alebo zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť dieťa na stravovanie formou zápisného lístka, ktorý odovzdajú vedúcej školskej jedálne do 7. septembra 2012.

 

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr