Marec 2023

Literárna beseda pre žiakov 1. stupňa

Pri príležitosti mesiaca marca – mesiaca knihy do našej školy zavítala p. Alena Javorková z Oravskej knižnice A. Habovštiaka. Pre žiakov prvého stupňa pripravila zaujímavé čitateľské aktivity a priniesla im niekoľko zaujímavých detských titulov.

Prvákom predstavila knihu Ema a ružová veľryba. S druhákmi sa preniesli do sveta fantázie s rozprávkou Sedemhlavá žirafa z knihy Osmijankove rozprávky. Žiaci počas príbehu kreslili, ako môže taká žirafa vyzerať, ich kresby boli plné fantázie a predstavivosti. Tretiakom predstavila príbeh Vymenené úlohy zameraný na vzťahy medzi rodičmi, deťmi a na pomoc v rodine. Žiaci kreslili svoju rodinu obrátene – rodičov v úlohe detí a deti v úlohe rodičov. Štvrtáci počúvali zaujímavý príbeh od J. Wilsonovej Tetovaná mama. Svojim mamám vytvorili pozdravy a nakreslili toľko maminých obľúbených vecí, koľko má mama rokov.

Pani knihovníčke ďakujeme za milú návštevu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Ľudmila Balážová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


MDŽ

obrobrobr


Medzinárodný kvíz o finančnej gramotnosti MONEY MASTER CHALLENGE

15. marca sme sa so žiakmi 7. ročníka zapojili do kvízu o finančnej gramotnosti s názvom MONEY MASTER CHALLENGE, ktorý organizovala VÚB banka. Bol to kvíz, ktorého sa zúčastnili žiaci viacerých krajín vo veku 12 – 13 rokov.

Spojili sme sa vo videohovore cez aplikáciu MS Teams, žiaci odpovedali na otázky prostredníctvom aplikácie Kahoot. Kvíz spočíval najmä v rýchlosti, akou žiaci odpovedali na otázky.

Žiaci mali možnosť zmerať si svoje schopnosti so žiakmi v rovnakom veku a z rôznych škôl v rámci celého Slovenska. Verím, že nová skúsenosť ich obohatila.

Mgr. Zuzana Glejteková

obrobrobrobrobr


Projekt MODULY – Zdravý chrbátik

V súčasnosti pozorujeme nárast problémov s chrbticou už v destkom veku. Nazrime však spolu do krajiny čísel. Priemerný počet prváčikov v našom štáte predstavuje viac ako 53 000 detí. Už vo veku 7 rokov hovoríme o desiatich percentách a teda o viac ako 5300 deťoch, ktorým život znepríjemňuje skolióza, poruchy držania tela, či iné rôzne deformity. Roky plynú a vo veku 18 rokov stúpa percento z 10% až na 40%, čo znamená, že vo veku osemnásť rokov má viac ako 21000 mladých ľudí problém s bolesťami chrbtice. (podľa www.zdravachrbtica.sk)

Žiaci prvého stupňa (2., 3. a 4. roč.) našej školy boli zapojení do projektu Zdravý chrbátik, ktorý je zameraný na prevenciu ochorení chrbtice u detí najmladšieho veku a liečbu zistených porúch. Počas šiestich stretnutí s kvalifikovanou fyzioterapeutkou Z. Hollou sa deti naučili správnemu držaniu tela v rôznych polohách a tiež uvedomeniu si, že aj pri obyčajnom státí či sedení máme na to pamätať.

Hodiny telesnej výchovy boli tak spestrené a obohatené o nové cviky, hry a tiež pomôcky.

Mgr. R. Jakubjaková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Angličtina s čajom /bez mlieka/ a muffinom

Verte či nie, oprava celohodinového testu z angličtiny dokáže byť celkom fajn!

Naviac: anglický čaj s muffinami nemusí byť o 17.00, ako je zvykom v Británii. Kľudne aj počas vyučka v jednej vidieckej slovenskej škole. Stačí mať návrh – p. uč. Bibiána B., čaj podľa vlastného výberu a ochotnú šikovnú pekárku v triede – Sofia Suchánková.

Dohodli sme sa týždeň vopred a nie úplne obľúbená činnosť, akou je rozbor chýb v teste, nadobudla príjemnejšiu podobu.

Sľúbili sme si, že si ten čaj na hodine zopakujeme v júni aj s konverzáciou, vzhľadom na teplotu vonku však asi vymeníme teplý za ľadový.

Nemenovaní žiaci 6. ročníka

obrobrobr


Ponožková výzva

21. marec patrí už niekoľko rokov ľuďom postihnutým genetickou poruchou nazývanou Downov syndróm. Tento syndróm patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce vrodené genetické odchýlky nielen na Slovensku, ale i vo svete.

Downíci, ako sa familiárne nazývajú, sú síce na prvý pohľad odlišní, no milujú ľudí, spoločnosť, zábavu, šport a všetko to, čo i my – tí, ktorí sme mali to šťastie a týmto syndrómom netrpíme. Na ich podporu a znak toho, že byť odlišný nie je nič zvláštne, si celý svet v tento deň obúva ponožky rozdielne farbou, vzorom alebo veľkosťou. A keďže naša škola je svetová, nebola výnimkou. Do ponožkovej výzvy sa v hojnom počte zapojili nielen naši žiaci ale i pani učiteľky a spoločne tak svojou troškou dokázali šíriť porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.

Mgr. Natália Mensárová

obrobrobr


Exkurzia v knižnici

V piatok 17. marca navštívili žiaci 3. a 4. ročníka Oravskú knižnicu A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Stretli sa tam s autorom projektu Ovce.sk Ing.Mirom Drobným, ktorý si pre nich pripravil zaujímavé aktivity. Základom projektu Ovce.sk je animovaný seriál zameraný na virtuálny priestor, v ktorom dnešná generácie detí vyrastá. Vytvára nové sociálne prostredie s novými možnosťami ale aj rizikami. Pán Drobný sa zameral na skúsenosti detí s internetom, jeho riziká si vyskúšali v situačných hrách. Jednotlivé aktivity dopĺňal videami a peknými odmenami. Exkurzia pokračovala návštevou detského oddelenia knižnice, kde sa žiaci zoznámili s novými knižnými titulmi. Po nej sa prešli po Hviezdoslavovom námestí, kde sú inštalované busty známych slovenských osobností. Po malom oddychu v cukrárni si prezreli voliéru s pávmi a morskými prasiatkami v parku M. Kukučína.

Mgr. Ľudmila Balážová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Štvrtáci tvorili podcast

Hodiny čítania u nás si občas vieme spestriť aj hraním scénok, rapovaním, či rôznymi hrami. Tentokrát sme ale opäť vyskúšali niečo nové – tvorili sme podcast. Nápad prišiel od p. uč. K. Kormanovej a tak sa toho ujala. Celý projekt bol rozdelený na viaceré časti. Žiaci postupne zistili, čo je to podcast. V skratke je to zvuková nahrávka. Od vysielania v rádiu sa podcast líši najmä tým, že je možné jeho vypočutie možné odložiť na neskôr. Reláciu si možno vypočuť aj po častiach či opakovane. Vypočuli si napríklad podcast, kde bol rozhovor so spisovateľom pre deti Branislavom Jobusom. To im slúžilo ako inšpirácia pre tvorbu vlastného.

V ďalšej časti sa mali spoločne dohodnúť, s kým budú natáčať – teda mali vybrať vhodného zaujímavého hosťa. Voľba padla na nášho p. školníka Peťa, ktorého žiaci obľubujú. Našťastie súhlasil a radosť detí bola neopísateľná. Ostávalo už len správne zostaviť interview. Štvrtáci však nezaháľali a v skupinkách tvorili a upravovali vhodné otázky pre svojho hosťa.

Samotné nahrávanie bolo príjemné, o čom svedčia úsmevy na tvárach zúčastnených. Aj touto cestou patrí veľká vďaka za spoluprácu a ochotu samotnému pánovi školníkovi. Výsledná nahrávka sa vydarila, deti sa dozvedeli niečo nové o práci školníka i o samotnom Peťovi a pritom sa učili kooperovať, diskutovať, presadiť svoj názor, tvoriť interview a zažili niečo nové. Ktovie, či z nich nevyrastú naozajstní podcasteri 😊.

Mgr. Renáta Jakubjaková

obrobrobrobr


Testovanie 9

22. 3. 2023 uskutočnilo celoslovenské testovanie deviatakov z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra Testovanie 9 2023. Cieľom testovania je zistiť úroveň žiackych výkonov na výstupe zo základnej školy, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Úlohy v testoch mali charakter zapamätania, porozumenia, aplikácie, analýzy a hodnotenia. Na objektívnosť tetovania dozeral externý dozor, pani učiteľka zo ZŠ s MŠ Komenského v Dolnom Kubíne.

Výsledok testov ovplyvňuje aj prijímací proces žiakov na stredné školy. Veríme, že naši žiaci v testovaní dosiahnu čo najlepšie výsledky, ktoré im budú známe 21. apríla.

Mgr. Magdaléna Forgáčová

obrobr


Marec - mesiac knihy

Čo sa Vám vynorí pri slove MAREC? Áno, správne, mesiac knihy.

Piataci si na hodine literatúry dotvorili pracovný list pripomínajúci obal knihy. Zapísali jej autora, hlavné i vedľajšie postavy a pridali výstižnú ilustráciu.

So šiestakmi sme skúsili vybrať z mnohých literárnych postáv tú najobľúbenejšiu, charakterizovať ju a taktiež vylepšiť minidielo kresbou. Tu je niekoľko ukážok, ako sa nám to podarilo.

„Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“
JEANETTE WINTERSON

Mgr. B.Balážová

obrobrobrobrobr
obr


Marec - mesiac knihy

Mesiac marec sa už dlhé roky nesie v duchu kníh, ktoré sú plné príbehov. Aktivita, ktorá sa vyvinula z tejto peknej myšlienky venovanej knihám, je „Noc s Andersenom.“ Toho roku to bol už 18. ročník.

Školská knižnica realizovala dennú verziu pod vlastným názvom - Popoludnie s Andersenom. Pani učiteľky si pripravili pre žiakov 1.stupňa aktivity.

Prváci si pripomenuli 100. výročie ilustrátorky Heleny Zmatlikovej,1. apríl Medzinárodný deň vtákov - vták roka Murárik červenokrídly, H.Ch.Andersen: Škaredé káčatko.

Hľadali indície a zbierali kľúče k pokladu, hrali živé pexeso, riešili šifrovaciu úlohu a tiež riešili hádanky k rozprávkam (zvukové aj obrázkové).

Druhákom sa zapáčila téma 100. výročie narodenia spisovateľky Kristy Bendovej. Pomocou šifrovacej hry sme hľadali v škole a jej okolí písmená, z ktorých žiaci vytvorili meno spisovateľky Kristy Bendovej. Posledné písmená našli v knižnici spolu s knihou Bola raz jedna trieda. Vytvorili si vlastnú triednu knihu doplnenú o kresby a prepísané časti básne.

Tretiaci zavŕšili mesačnú prácu Kristy Bendovej Osmijankove rozprávky: kvízom, hrou Tik-tak-bum, prezentovaním projektu, dramatizáciou rozprávkových postáv a tvorivými úlohami.

Štvrtáci si pripomenuli 100. výročie založenia The Walt Disney Studios najznámejšími postavičkami Walta Disneyho, Dievčatko so zápalkami – riešili zápalkové hlavolamy, v Čarovnom lese pátrali po vajíčkach. Na záver nám na chodbe zaspievali pesničku, v ktorej spievali o Andersenových zvieratkách.

Žiaci si mohli na chodbe školy zakúpiť knihy, ktoré podarovali do burzy iné deti. Výber bol naozaj pestrý. Počas aktivít si žiaci pochutnávali na vafliach, ktoré upiekli pani učiteľky Balážová a Maslíková.

Čítaniu a knižkám zostávame verní aj v iné mesiace a už teraz sa veľmi tešíme na ďalšiu podobnú aktivitu. Všetkým mojim kolegyniach patrí veľká vďaka za čas, tvorivosť a energiu pri príprave týchto aktivít.

Mgr. Mária Maslíková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Svetový deň vody

Svetový deň vody (angl. World Water Day) je určený na 22. marca už od roku 1993. Vyhlasuje ho každoročne Organizácia Spojených národov (OSN).

Voda nás sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť. Voda je najbežnejšia kvapalina. Je nepostrádateľná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi. Podmieňuje, kde môžeme žiť, od nej závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy, ovplyvňuje počasie. Všetko živé potrebuje vodu – ľudia, zvieratá i rastliny.

A tak sme si aj na našej škole počas tohto dňa rôznymi aktivitami pripomenuli, že voda je pre náš život veľmi dôležitá.

Na prvom stupni si žiaci prvého ročníka s triednou pani učiteľkou vypracovávali pracovné listy, vymaľovávali si dažďové kvapky, hovorili si o kolobehu kvapky a o tom, kde nájdeme pitnú vodu, vytvorili si krásne leporelá a pozreli si rozprávku o vode. V aktivitách pokračovali aj na krúžku. S pani učiteľkou si dali 7 dňovú výzvu v pití čistej vody, každý deň majú za cieľ vypiť aspoň jeden pohár čistej vody.

Na druhom stupni si 5., 6. a 8. ročník pozreli na geografii krátky film o význame vody pre človeka a film o afrických dievčatách, ktoré musia každý deň chodiť pešo po vodu niekoľko kilometrov.

6. a 9. ročník mali na hodine biológie ochutnávku vody, porovnávali rôzne druhy minerálnych vôd a sodastream. S najlepšími sa potom aj odfotili.

9. a 7. ročník sa naučili niečo o kolobehu vody v prírode, o jej význame a prakticky si to mohli vyskúšať aj na modeli kolobehu vody. Šiestaci pozerali na fyzike film - Kedy dôjde voda a piataci zasa skúmali vlastnosti vody a prehľadne si to zaznamenali do tabuľky.

Dnešný deň bol určite pre každého poučný.

PaedDr. Anna Freierová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Hodiny biológie trochu inak

Na hodinách biológie v 7. ročníku sme sa tento mesiac venovali najmä dýchacej a obehovej sústave človeka. A tak sme sa rozhodli, že si tieto hodiny spestríme rôznymi praktickými aktivitami.

Na jednej hodine sme si merali vitálnu kapacitu pľúc. Pri normálnom, pokojovom dýchaní vymení dospelý človek jedným dychom a výdychom asi 500 ml vzduchu pri frekvencii 14-18 dychov/min. Minútový dychový objem je teda 7-9 l vzduchu.

Vitálna kapacita pľúc je množstvo vzduchu, ktoré vymeníme pri maximálnom výdychu po maximálnom nádychu. U žien predstavuje asi 3,5 l a u mužov priemerne 5 l. Závisí od telesnej výšky a hmotnosti, od tvaru a rozmerov hrudníka, od spôsobu zamestnania a od trénovanosti. A tak sme si z domu priniesli balóny a snažili sa ich jedným výdychom čo najviac nafúknuť. Kto mal balón po nafúknutí najväčší, ten mal najväčšiu kapacitu pľúc.

Na nasledovnej hodine sme si merali tlak a na ďalších hodinách sme skúšali na figuríne KPR (kardiopulmonálna resuscitácia). Najprv to bola len masáž srdca a neskôr sme sa naučili dávať aj umelé dýchanie z pľúc do pľúc. Priebeh celého procesu sme pozorne sledovali na tabuli a v PC, kde nám program zaznamenával naše úspechy, ale i neúspechy pri oživovaní. Prvú pomoc si vyskúšali všetci žiaci, niektorým sa darilo lepšie, iným o niečo horšie.

Aktivity sa našim žiakom veľmi páčili a tak sme si ich cvičili na viacerých hodinách.

PaedDr. Anna Freierová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Ako sme sa na hodine geografie stali meteorológmi

Na hodinách geografie v 5. ročníku sme sa v priebehu marca venovali okrem iného aj témam, ako je podnebie, počasie a predpoveď počasia.

Na vyučovaní sme pozerali predpoveď počasia a naši piataci si tak mali možnosť vyskúšať vytvoriť svoju vlastnú predpoveď. Na chvíľu sa tak mohli stať meteorológmi a neskôr aj hlásateľmi predpovede počasia. Krásne sa vyobliekali a potom rozprávali o teplote, zrážkach, prúdení vetra, spomenuli aj snehové správy z lyžiarskych stredísk a nechýbala ani Bio predpoveď. Žiakom sa aktivita veľmi páčila a krásne sa na ňu pripravili. Nechýbali kravaty, ani krásne šaty, blúzky, či sukne. Každý žiak využil svojich 5 minút slávy naplno.

PaedDr. Anna Freierová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr