September 2022

Nový školský rok 2022/2023 sme privítali 5. septembra

Letné prázdniny definitívne skončili, lastovičky už plánujú odlet do teplých krajín a my sme sa opäť všetci stretli už v jesennom počasí v našej základnej škole. Oddýchnutí, plní zážitkov z leta sa opäť púšťame do práce. Pani učiteľky privítali žiakov vyzdobenou školou a žiaci ich obdarovali kvetmi. Najväčšiu radosť a očakávanie malo určite 18 detí, ktoré práve nastúpili do prvého ročníka a stali sa z nich novopečení prváci.

Po rannom stretnutí v triedach sme už tradične viedli naše kroky do farskej záhrady, kde sme sa zúčastnili sv. omše. Hlavným celebrantom bol vdp. Duda, ktorý v homílii povzbudil žiakov k svedomitému plneniu si školských povinností a všetkým zaprial veľa síl a šťastia do ďalšieho obdobia.

Nasledovalo slávnostné zhromaždenie na spoločnej chodbe školy. Pani riaditeľka Tomáňová všetkých srdečne privítala. Príjemného sviatočného dopoludnia sa zúčastnil aj pán starosta Kamas, ktorý sa prítomným tiež prihovoril. Aj vďaka aktuálnej situácii sme prežili uvítanie nového školského roka ako sa patrí – pri spoločnom stretnutí v radostnej atmosfére.

Mgr. Renáta Jakubjaková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Kariérové poradenstvo

Jedným z mnohých ukazovateľov správneho výberu strednej školy sú okrem školského prospechu dôležité aj intelektuálne schopnosti a osobnostné predpoklady žiaka a uplatniteľnosť na trhu práce.

Na základe tejto skutočnosti sa žiaci 8. triedy v júni 2022 zúčastnili skupinového psychologického vyšetrenia zameraného na profesijnú orientáciu, ktoré na našej škole realizovali zástupcovia CPPPaP z Dolného Kubína.

Po vyhodnotení testov sa 23. 9. 2022 opäť stretli. Žiaci individuálne konzultovali s odborníkmi o svojich predpokladoch na ďalšie štúdium.

Naši deviataci tak získali mnoho užitočných informácií, ktoré im určite pomôžu pri správnom výbere strednej školy.

Ing. Anna Oršuliaková

Európsky deň jazykov


Hello! Hola! Hallo! Privet! Bonjour!

Pochybuje ešte niekto o tom, že ovládanie aspoň základných fráz v cudzom jazyku otvára dvere v súkromí i v pracovných vzťahoch?

Dúfame, že v našej škole nie 😊

Po dvojročnej povinnej pauze sme sa mohli opäť zhromaždiť na upravenej chodbe a prezrieť si vystavené predmety súvisiace so slovenčinou i anglickým a španielskym jazykom.

Budete potrebovať vyšetrenie u lekára? Hladní a smädní po spoznávaní cudzích krajov si sadnete do reštaurácie? Nijaký problém! Naši deviataci Vám svojimi krátkymi scénkami určite oživili danú slovnú zásobu. Pošle Vás starká po fertušku a pelko a ostanete zaskočení? Zrejme vďaka „ľudovému oddeleniu“ na tejto akcii už nie.

K vydarenému Dňu európskych jazykov 26. septembra výrazne prispeli i sladké a slané dobroty, pod ktorými sa prehýbali podnosy. Pripravili ich žiaci za pomoci rodičov v nedeľu popoludní. Touto cestou Vám všetkým ďakujeme za spoluprácu!

Bye! Adiós! Tschuss! Dosvidania! Au revoir!

...o rok v septembri.

Mgr. B. Balážová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


Európsky týždeň športu

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Návšteva policajta


Bezpečne do cieľa

Dňa 27. septembra našu školu opäť navštívil kpt. Mgr. Tibor Šándor, preventista z Okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne. Žiakom 1. stupňa porozprával o bezpečnom a zodpovednom správaní sa chodcov a cyklistov na ceste, na chodníkoch aj na železničnej stanici. Spoločne si zopakovali dopravné predpisy, vybavenie cyklistu a povinnú výbavu bicykla. Precvičili si aj chôdzu po správnej strane cesty a prechádzanie cez cestu. Pán policajt im pomáhal policajnou paličkou a píšťalkou. Na záver si spoločne pozreli dopravnú rozprávku.

Mgr. Ľudmila Balážová

obrobrobrobrobr
obrobr

Ako sa správať v blízkostí železničnej trate ?

Odpoveď na túto otázku sa žiaci 5., 6., a 7. ročníka dozvedeli v utorok 27.09.2022, v rámci preventívnej akcie „Týždeň bezpečnosti na železnici“. Člen policajného zboru, kpt. Mgr. Tibor Šándor, zobral žiakov na železničné priecestie, kde im rozprával a názorne ukazoval, ako sa majú správať a pohybovať v okolí železničnej trate. Ponaučenie o nevhodnom správaní sa v blízkosti železnice si žiaci odniesli aj z vyrozprávaných príbehov a udalostí, ktoré žiaľ často skončili tragicky.

Primárnym cieľom preventívnej akcie je zamedziť vážnym nehodám, ktoré sa na priecestiach a v súvislosti so železničnou dopravou stávajú.

Mgr. Denisa Gibaštíková

obrobrobr

Trestnoprávna zodpovednosť – odborná prednáška

Dňa 27. septembra sa žiaci 8. a 9. triedy zúčastnili odbornej prednášky na tému ,,Trestnoprávna zodpovednosť“. Prednášku viedol kpt. Mgr. Tibor Šándor z okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne. Jej hlavným cieľom bolo zvýšiť právne povedomie žiakov a objasniť im rozsah trestno-právnej zodpovednosti od 14. roku života.

Prednáška bola koncipovaná prevažne príkladmi zo života a policajnej praxe. Chlapci a dievčatá sa dozvedeli, čo znamená trestnoprávna zodpovednosť, aký je rozdiel medzi priestupkom a trestným činom, získali informácie o vybraných trestných činoch páchaných mladistvými a dostali priestor na položenie vlastných otázok.

Pán policajt sa venoval aj otázke šikanovania, najmä kyberšikane, s ktorou sa mladiství neraz stretávajú na sociálnych sieťach, internetových portáloch, či prostredníctvom rôznych aplikácií v mobilných telefónoch.

Podrobne vysvetlil a ozrejmil, ako kyberšikana cez tieto komunikačné kanály zasahuje do súkromného života obetí obťažovaním, urážkami, vyhrážkami, odhaľovaním informácií a ako vážne môže ovplyvniť či narušiť ich súkromie.

Pán kpt. Šándor sa nevyhol ani aktuálnej téme – fajčenie, alkohol, drogy, ich negatívnemu vplyvu na telesné i duševné zdravie človeka. Pripomenul tiež žiakom sankcie súvisiace s užívaním a prechovávaním drog a psychotropných látok.

V závere si žiaci mali možnosť vyskúšať okuliare simulujúce opitosť. Bolo zaujímavé pozorovať, ako sa pod vplyvom alkoholu menia reakcie človeka.

Veríme, že získané informácie naši žiaci zúročia vo svojom ďalšom živote, budú sa správať zodpovedne a zároveň si uvedomia, že už aj oni sú trestnoprávne zodpovední.

obrobrobrobrobr
obrobrobr

Ing. Anna Oršuliaková

Svetový deň mlieka v školách

Každoročne si školy koncom septembra pripomínajú Svetový deň mlieka v školách. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka a zvýšenie jeho konzumácie. Je to spôsob, ako zvýšiť povedomie detí, upozorniť ich na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

Aj naša škola si pripomenula tento deň. Počas dňa sa žiaci zapojili aj do rôznych aktivít, ktoré mali prispieť k uvedomeniu si potreby mlieka pre náš život. Deviataci si pripravili rovesnícke vzdelávanie o význame mlieka pre žiakov štvrtého a prvého ročníka, ktoré bolo spojené s ochutnávkou mlieka a mliečnych výrobkov.

Nezabudli sme ani na zdravú mliečnu desiatu. Žiaci si pochutili na jogurtoch, syroch, korbáčikoch a mliečkach. Okrem iného všetci mohli počas veľkej prestávky ochutnať mlieko a mliečne výrobky pripravené v mliečnom bufete.

Touto cestou by sme chceli poďakovať Mliekarni Krivá, ktorá nám poskytla sponzorský dar vo forme svojich výrobkov.

Ing. Jana Pavčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr